3-7 ตุลาคม 2566
ศูนย์ CVM สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการโครงการยกระดับทักษะครูผู้สอนด้านระบบเครือข่ายในระดับมาตรฐานสากลและทดสอบมาตรฐานด้านเครือข่าย 2 ระดับ ได้แก่
✔️ MikroTik Certified Network Associate : MTCNA
✔️ MikroTik Certified Routing Engineer : MTCRE
ทีมวิทยากรมืออาชีพ ดร. ตะวัน ทองพุก และคณะ
📈ผู้เข้าร่วม 32 คน จาก 21 สถานศึกษา
เพื่อให้ครูผู้สอนในสาขามีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์เครือข่าย Router จนสามารถนำไปใช้งานได้ การสร้างและใช้งาน VLAN, VPN, และ Site-to-Site VPN ทั้งในระดับ Layer 2 และ Layer 3
โดยมี ผู้อำนวยการ นายสุทิน ทองพลับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการ 434 ชั้น 3 อาคารช่างกล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่