หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate : MTCNA

 

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และการสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีมาตรฐานทางด้านเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น และสามารถผ่านการรับรองที่เป็นมาตราฐานสากลของ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี